J.A.Balbín

Juan Antonio Balbín

ADVOCAT I FORMADOR


ESTUDIS

Universitat de Barcelona: Llicenciat en Dret, Especialitat en Dret Administratiu, de Trànsit i Seguretat Vial, i Dret de Transports i Mobilitat Any 1981.

Funcionari del “Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre, Ministerio de Transportes Turismo y Comunicaciones” anys 1986 fins al 2016.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals, Tècnic Superior en Seguretat i Auditor, CETIG Girona any 2003

Conseller de Seguretat pel Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera, primera promoció Any 1999.

EXPERIÈNCIA

Advocat per compte propi. Especialitat en Trànsit i Transports. Col•laborador Asetrans Girona, Zaudera SL., Coiman SL. I Getyp SL.

PRESIDENTE FEDECOS

PRESIDENT Junta Directiva ACCS

Associació Catalana de Consellers de Seguretat

2017 – actualidad

Cap de Secció de Seguretat Viària de Girona

novembre de 2007 – fins juliol de 2016 (9 anys) Girona, Espanya.

La Secció de Seguretat Viària de Girona s’ocupa de las competències del Servei Català de Trànsit a la província de Girona excepte les referents a Sancions de Trànsit.

La Secció de Seguretat Viària de Girona se ocupa de las competencias del Servei Català de Trànsit en la provincia de Girona excepto las referentes a Sanciones de Tráfico.

Presidente Junta Arbitral de Transportes de la Generalitat en Girona Generalitat de Catalunya

Des de març de 2001 – fins a desembre de 2007 (6 anys i 10 mesos) Servei Territorial de Ports i Transports de Girona

El President de la Junta Arbitral de Transporte de Girona dirigeix la Junta Arbitral de Transporte per tal de resoldre les reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i de activitats auxiliars i complementàries del transport.

Cap de la Secció d'Inspecció i Sancions de Transports

Generalitat de Catalunya

Des de setembre de 1982 – fins al desembre de 2007 (25 anys i 4 mesos) Servei Territorial de Ports i Transports de Girona.

La Secció d’Inspecció i Sancions de Transports de Girona s’ocupa de la Inspecció dels serveis de transport terrestre i de la tramitació d’expedients sancionadors per infraccions a la normativa del transport en la província de Girona

LA MEVA EXPERIÈNCIA COM A FORMADOR ÉS LA SEGÜENT:

B) La a meva experiència com a formador és la següent:

• Des de l'any 1991 fins a novembre de l’any 2007 va ser professor dels cursos Bàsic, de Trànsit, de Transports i de Transports II organitzats per l'Escola de Policia de Catalunya així com professor de diversos cursos organitzats per a mossos d'esquadra i diverses policies locals gironines com Girona, Palafrugell, Lloret, Torroella de Montgrí i per algunes policies locals del Vallès com la de Granollers etc.

Professor de cursos d'ADR per al personal del Departament de Política Territorial i Obres Publiques i participant amb ponències sobre aquesta matèria en diverses jornades organitzades per col•legis professionals i associacions (ACCS, FEDEQUIM) i altres entitats públiques i privades.

Des de l’any 1999 fins a l’any 2007 va participar com a professor als cursos de preparació per les proves de Conseller de Seguretat de Mercaderies Perilloses als cursos presencials organitzats pel Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG), per l’Escola de Gestió Empresarial i als organitzats per l’ Àrea de Gestió i Organització d'Empreses de la Fundació Universitat de Girona (Innovació i Formació) i al curs d’Internet de la Escola de Gestió Empresarial.

Des de l’any 1999 està acreditat davant el Departament de Treball com a professor de les matèries de Transports i Seguretat Vial i va participar fins al curs 2002/2003 als cursos de Prevenció de Riscos Laborals Nivells Intermedi i Superior en la Especialitat de Seguretat en el Treball presencials organitzats per Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) i pel Màster de Construcció de la Universitat de Girona; i fins l’any 2005 al cursos presencials de Prevenció de Riscos Laborals de Nivell Superior en la Especialitat de Seguretat en el Treball organitzats per la Fundació Universitat de Girona.

Des de l’any 1999 fins avui participa como professor de transports i de seguretat vial als cursos de Prevenció de Riscos Laborals Nivells Intermedi i Superior en la Especialitat de Seguretat en el Treball, organitzats via Internet per l’Escola de Gestió Empresarial.

Durant els anys 2006 i 2007 va treballar com a professor de reglamentació i normes i senyals de trànsit al curs per preparació a professor d’educació viària a la acadèmia Endavant Girona.

Des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2007 va col•laborar amb la autoescola APSA del Gironès com a professor dels cursos per a conductors de transport de mercaderies perilloses Bàsic.

Professor de l’àrea de Transport de Mercaderies amb 15 hores de classe al curs de Formació de Formadors de Transport i Logística de CAP realitzat a Barcelona per la Càtedra de Formació i Educació Viària de la UAB i ETRASA del 12 de desembre de 2008 al 07 de març de 2009.

Durant els anys 2013 i 2014 va participar com a professor als cursos d’Especialització en Tacògraf Digital per Formadors i Tècnics del transport organitzats a Barcelona i a Sant Quirze del Vallés pel Grup SGP.

Professor de CAP ( logística i transports de mercaderies i viatgers , mercaderies perilloses i extinció d’incendis) i d’ADR e conductors de transports de mercaderies perilloses (bàsic i cisternes) al Centre Acadèmic del Conductor de Girona i la Autoescola FPC des del maig del 2009 fins a l’actualitat.